Vedtægter


Vedtægter for grundejerforeningen i Gl. Vridsløse

 

 

§1

Foreningens navn er “Grundejerforeningen i Gl. Vridsløse”.


§2

Foreningens formål er:
a) at skabe og bevare et rart miljø for børn og voksne i landsbyen.
b) at være kontaktorgan mellem grundejerne i Gl. Vridsløse landsby og Albertslund Kommune.
c) at varetage grundejernes interesser i forhold til såvel offentlige myndigheder som private forsyningsvirksomheder, der leverer energi m.v. til landsbyen.
d) At arbejde for i samarbejde med Albertslund Kommune at sikre en bevarelse af det landsby-præg, som kendetegner Gl. Vridsløse.


§3

Alle ejere af bebyggede grunde beliggende i Gl. Vridsløse, som vist på vedlagte kort, er berettiget til at være medlem af grundejerforeningen.
Medlemskab af vejlaug for Toftestræde, Bomhusstræde og Hyldagervænge, som er en forpligtigelse for disse grundejere i henhold til lokalplanen, udelukker ikke medlemskab af foreningen.
Ophører et medlem med at være ejer af en bebygget grund indenfor området bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden at have krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i en eventuel foreningsformue.
Udtrædelse af foreningen meddeles til foreningens formand.


§4

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den indkaldes med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med angivelse af dagsorden. Forslag til vedtægtsændringer kan ikke vedtages, med mindre det er angivet på dagsordenen og udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen.
På generalforsamlingen har hvert parcel (matr. Nr) to stemmer. Er du forhindret i at møde op, kan du afgive fuldmagt i en lukket kuvert med angivelse af, hvad du ønsker at stemme til de udsendt forslag på dagsordenen. Fuldmagten afleveres til bestyrelsen forud for generalforsamlingen.
Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal uanset antallet af fremmødte jfr. Dog §§11 og 12.


§5

Foreningens medlemmer betaler et kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen.
Alle indbetalinger sker enten til foreningens konto eller til foreningens kasserer.
Er et medlem i restance med sit kontingent bortfalder stemmeretten indtil restancen er betalt.


§6

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned med følgende dagsorden:


1. Valg af bestyrelse og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år.
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.

7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.


Forslag fra medlemmerne efter punkt 5 skal være formanden i hænde seneste 8 dage før generalforsamlingen.
Beslutningsreferat udsendes til medlemmerne senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse.


§7

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af en formand og 4 medlemmer. Valget foregår ved skriftlig afstemning med simpelt flertal af de fremmødte medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år. Formanden og 1 bestyrelsemedlem er på valg i de ulige år og 3 bestyrelsesmedlem i lige år. Der vælges 1 suppleant og 1 revisor hvert år.


§8

Bestyrelsen optræder på foreningens vegne overfor omverdenen i henhold til målsætningen.


§9

Bestyrelses konstituerer sig selv med kasserer og næstformand.


§10 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel af bestyrelsen eller når mindst 25% af medlemmerne fremsender begæring til bestyrelsen herom med de forslag, der ønskes behandlet.


§11

Ændringer i vedtægterne kan kun vedtages af generalforsamlingen, såfremt 75% af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
En ekstraordinær generalforsamling kan kun vedtage vedtægtsændringer, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret.


§12

Opløsning af foreningen kan kun ske når 75% af de fremmødte meldemmer stemmer herfor og mindst 75% af foreningens medlemmer er til stede.
I tilfælde af foreningens opløsning anvendes foreningens eventuelle formue til gavn for landsbyens miljø i henhold til lokalplanen for området, og administreres af Albertslund Kommune med dette formål for øje.


Vedtaget den 4. februar 1993 på den stiftende generalforsamling og revideret på ordinær generalforsamling den 11. marts 2002.

Revideret på ordinær generalforsamling den 15. marts 2018.
Revideret på ordinær generalforsamling den 21. marts 2019.