Vedtægter


Grundejerforeningen i Gl. Vridsløse


Vedtægter for grundejerforeningen i Gl. Vridsløse

 

 

§1

Foreningens navn er “Grundejerforeningen i Gl. Vridsløse”.


§2

Foreningens formål er:
a) at skabe og bevare et rart miljø for børn og voksne i landsbyen.
b) at være kontaktorgan mellem grundejerne i Gl. Vridsløse landsby og Albertslund Kommune.
c) at varetage grundejernes interesser i forhold til såvel offentlige myndigheder som private forsyningsvirksomheder, der leverer energi m.v. til landsbyen.
d) At arbejde for i samarbejde med Albertslund Kommune at sikre en bevarelse af det landsby-præg, som kendetegner Gl. Vridsløse.


§3

Alle ejere af bebyggede grunde beliggende i Gl. Vridsløse, som vist på vedlagte kort, er berettiget til at være medlem af grundejerforeningen.
Medlemskab af vejlaug for Toftestræde, Bomhusstræde og Hyldagervænge, som er en forpligtigelse for disse grundejere i henhold til lokalplanen, udelukker ikke medlemskab af foreningen.
Ophører et medlem med at være ejer af en bebygget grund indenfor området bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden at have krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i en eventuel foreningsformue.
Udtrædelse af foreningen meddeles til foreningens formand.


§4

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den indkaldes med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med angivelse af dagsorden. Forslag til vedtægtsændringer kan ikke vedtages, med mindre det er angivet på dagsordenen og udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen.
På generalforsamlingen har hvert parcel (matr. Nr) to stemmer. Er du forhindret i at møde op, kan du afgive fuldmagt i en lukket kuvert med angivelse af, hvad du ønsker at stemme til de udsendt forslag på dagsordenen. Fuldmagten afleveres til bestyrelsen forud for generalforsamlingen.
Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal uanset antallet af fremmødte jfr. Dog §§11 og 12.


§5

Foreningens medlemmer betaler et kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen.
Alle indbetalinger sker enten til foreningens konto eller til foreningens kasserer.
Er et medlem i restance med sit kontingent bortfalder stemmeretten indtil restancen er betalt.


§6

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned med følgende dagsorden:


1. Valg af bestyrelse og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år.
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.

7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.


Forslag fra medlemmerne efter punkt 5 skal være formanden i hænde seneste 8 dage før generalforsamlingen.
Beslutningsreferat udsendes til medlemmerne senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse.


§7

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af en formand og 4 medlemmer. Valget foregår ved skriftlig afstemning med simpelt flertal af de fremmødte medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år. Formanden og 1 bestyrelsemedlem er på valg i de ulige år og 3 bestyrelsesmedlem i lige år. Der vælges 1 suppleant og 1 revisor hvert år.


§8

Bestyrelsen optræder på foreningens vegne overfor omverdenen i henhold til målsætningen.


§9

Bestyrelses konstituerer sig selv med kasserer og næstformand.


§10 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel af bestyrelsen eller når mindst 25% af medlemmerne fremsender begæring til bestyrelsen herom med de forslag, der ønskes behandlet.


§11

Ændringer i vedtægterne kan kun vedtages af generalforsamlingen, såfremt 75% af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
En ekstraordinær generalforsamling kan kun vedtage vedtægtsændringer, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret.


§12

Opløsning af foreningen kan kun ske når 75% af de fremmødte meldemmer stemmer herfor og mindst 75% af foreningens medlemmer er til stede.
I tilfælde af foreningens opløsning anvendes foreningens eventuelle formue til gavn for landsbyens miljø i henhold til lokalplanen for området, og administreres af Albertslund Kommune med dette formål for øje.


Vedtaget den 4. februar 1993 på den stiftende generalforsamling og revideret på ordinær generalforsamling den 11. marts 2002.

Revideret på ordinær generalforsamling den 15. marts 2018.
Revideret på ordinær generalforsamling den 21. marts 2019.

 

Quis non in ac lorem dui soluta

Rutrum   mauris lacinia volutpat pulvinar enim proident potenti   ligula quis.

Scelerisque justo viverra incept

Volutpat sit eros justo at ipsum magna ut nunc sed non ad inceptos.

Pede nulla magna am suscipit

Tristique varcu tellus sollicitudin amet lorem suspendisse  malesuada.

Condimentum at vitae leo tincidunt aenean bibendum arcu sed molestie faucibus nec leo sit lectu donec leo cursus consectetuer tempor  nunc a amet lectus.


Praesent augue

doloracus laoreet venen

iaculis sitamet pulvinar

laoreet  augue.

Adipisci Soluta


Sit suscipit erat praesent ligula turpis dolor pede cras vitae et penatibus scelerisque maecenas tincidunt eu vel tellus suscipit at libero rutrum rutrum.  Lobortis quis tincidunt et venenatis vulputate aliquam porta. Enim odio per maecenas ut nunc pellentesque suspendisse amet lacus vel. Non suscipit odio libero adipiscing cursus. Fermentum aliquam lorem non semper quam ultricies donec volutpat. Adipisicing lacinia dictum porttitor proin velit scelerisque arcu interdum. Maecenas sagittis adipiscing odio aliquam interdum faucibus dignissim hac sociosquegestas morbi suscipit vero ultrices tristique tellus curabitur velit urna pharetra id. Sed ut ullamcorper id viverra quam ultrices non duis morbi.


Amet habitant ea commodo tincidunt ullamcorper sit erat volutpat malesuada aliquam quis euismod ultrices elementum:


  •  Non sapien hymenaeos condimentum eget eros quis molestie lacus vestibulum sed urna in vestibulum
  •  Facilisi aenean dui diam eget ligula nascetur neque amet leo posuere nullam quis
  •  Cipsum phasellus dictum Egestas architecto nulla sed quam quia magna auctor mattis odio
  •  Tellus vestibulum ad ut elementum ultricies rutrum massa integer sodales mattis est consequat
  •  Velit lacinia feugiat nisl eleifend vestibulum cursus. Turpis nec sed erat ac amet a vestibulum


Ultrices accumsan augue tristique sit id et. Suscipit bibendum vulputate donec non pellentesque volutpat ullamcorper ac sed reiciendis neque fermentum nisl. Penatibus dignissim magna placerat ipsum elit donec enim suspendisse mi praesent placerat officia suspendisse aliquam vestibulum vestibulum malesuada id eros vitae in. Nec et orci turpis.

Blandit Deserunt


Dolor posuere egestas aliquam ac libero vel nulla donec.  Nunc at pede aliquam libero malesuada wisi urna quis maecenas suspendisse et mauris wisi eu nec tortor. Et porta lacus. Ligula lobortis ac tempor interdum odio nobis vivamus diam diam dis suspendisse magnis montes nullam lorem integer nisl felis a dolor. 


A nullam sed wisi voluptatem quisque viverra tellus elementum vel nec. Fusce maecenas hendrerit nullam quisque ac molestie:


  •  Magna nunc ut sit sapien tellus enim interdum habitant fringilla nec ultricies eu amet aenean
  •  Dui lectus accumsan tincidunt a. Sed orci lorem placerat parturient.  Duis tempus
  •  Wisi vitae odio magna amet sint suspendisse bibendum pellentesque rutrum.
  •  Augue rhoncus dictumst nunc sapien integer vulputate sapien et.
  •  Massa dignissim sit ut at et justo suscipit suspendisse dictum metus pede non


Praesent arcu. Nibh sed enim. Libero imperdiet id vivamus facilisis iaculis. Id in dictum mauris proin est. Eget convallis consequat nec aliquet ad. Eu metus nam wisi sed. Pellentesque sed eros non magnis pellentesque fusce nonummy sed amet cras vehicula cras montes duis aliquam quis eget fringilla. Pretium donec eu sem accusantium justo volutpat possimus tellus purus duis enim congue orci ullamcorper a orci nascetur ac mauris at.


Purus justo nec fermentum sed

Torquent sodales at venenatis sed ut tristique eleifend mollis morbi sem