Lokalplan

Lokalplanen light


I lokalplanen er der lagt vægt på bevaringsværdighed og styrkelse af det særlige landsbymiljø.

Derfor er her fremhævet nogle væsentlige punkter som er med til at bevare det særlige miljø. Vil du læse hele lokalplanen, kan du finde den her på hjemmesiden.


Om byggeri: Ved nybyggeri eller tilbygning/ændring af bestående bolig skal der lægges vægt på at byggeriet tilpasses det særlige landsbypræg. Facader/ydervægge kan males i følgende farver: Gul, lys okker, bornholmsk eller italiensk rød. Udhuse og carporte kan males i samme farve som huset eller i sort.


Om afgrænsning af grunden: Hegn mod vej og sti og mod fællesarealer må kun etableres som levende hegn. Valget af hækplanter kan være: Avnbøg, Narv, Mirabelle eller Tjørn. Der kan etableres åbne tremmehegn på max. 1,2 m.


Om bevaringsværdige træer og bygninger: Der er en del bevaringsværdige træer i landsbyen. Disse træer må ikke fældes uden en godkendelse fra Kommunalbestyrelsen. At fælde et bevaringsværdigt træ medfører som oftest en pligt til at plante et nyt.


Om virksomheder i landsbyen: Mindre håndværk kan etableres i helårsbeboelse. F.eks. kontor, tegnestue, frisør, terapeut eller atelier. Dette kræver at virksomheden ikke medfører ulemper for omkringboende og ikke medfører parkering uden for egen matrikel. En virksomhed i landsbyen må ikke ændre på den særlige landsbykarakter.

Dette er blot en smagsprøve på indholdet i lokalplanen.Med venlig hilsen

Bestyrelsen


 

Lokalplaner og byplanvedtægter kan ses på kommunens hjemmeside: Lokalplan for Gl. Vridsløse

Her indtastes den aktuelle adresse, og på et kort findes link til de planer, der gælder for netop den matrikel, men som ikke nødvendigvis gælder for naboen.